ICDP

ICDP er et pædagogisk værktøj til at arbejde med udvikling af relationer mellem mennesker.

ICDP står for International Child Development Programme og er et forebyggelsesprogram.

Programmet benyttes over hele Skandinavien til, at optimere udsatte børns udviklingsbetingelser i dagtilbud og skole.

Storebæltskolen, Klostermarken skole og Havrebjerg heldagsskole har startet et samarbejde i 2015, om at integrere programmet i arbejdet med eleverne.

Hvad er ICDP?

ICDP er et pædagogiske værktøj til at arbejdet med udvikling af relationer mellem mennesker.

Programmet er opbygget med 8 temaer for samspil, som tilsammen udgør en systematisk metode til at arbejde med at understøtte eleverne i samspil med andre mennesker og i samspil til læring af ny viden og færdigheder.

De 8 samspilstemaer er:

Samspilstemaerne 1-4 understøtter den følelsesmæssige dialog som anvendes til at skabe gensidig kontakt mellem den professionelle og eleven. 

1. At vise positive følelser og glæde for eleven.

Eleven oplever og føler, at det betyder noget, at det har værdi for den voksen, det er sammen med.

2. At justere sig i forhold til eleven og følge hans/hendes udspil/initiativ.

I samspillet er det vigtigt at være opmærksom på elevens ønsker og handlinger, følelser og kropssprog og vise interesse for det, eleven er optaget af.  Eleven vil opfatte, at den voksne værdsætter dets initiativer, når der svares på dets udspil.

3. At tale med eleven om ting, han/hun er optaget af og prøv at få en samtale i gang.

Alle har brug for samtaler. Gennem samtale trænes f.eks. at vente på tur og at lytte til hinanden. Sætter fokus på kvaliteter i samspil, der understøtter følelsesmæssig kommunikation, og kvaliteter i samspil, der har betydning for formidling af læring.

4. At vise venlighed og anerkendelse

Når de voksne udviser venlighed til eleven tilføres positiv energi i samspillet og bidrager til elevens velbefindende.  Når den voksne gør eleven opmærksom på, hvad det kan præstere – oplever eleven at være accepteret og kompetent.

Samspilstemaerne 5-8 omhandler kvaliteter i samspil, der har betydning for formidling af læring.

5. At skabe fælles opmærksomhed.

Det kan være svært at samle sin opmærksomhed og her kan de voksne støtte eleven til sin opmærksomhed mod ting eller forhold i omgivelserne (f.eks. en bog). Fælles og gensidig opmærksomhed er en forudsætning for læring.

6. At fastholde elevens opmærksomhed.

Den voksne giver mening til elevens oplevelser af omverdenen ved at beskrive det der opleves, og ved at vise følelser og entusiasme. Når elevens opmærksomhed fastholdes, trænes koncentrationen som er en værdifuld færdighed i læring.

7. At uddybe og forklare elevens oplevelser.

Gennem de voksnes fortællinger og forklaringer får eleven en fornemmelse for tid og sammenhæng – fortid, nutid og fremtid.
Dette kan f.eks. ske ved, at den voksne sammenligner den aktuelle oplevelse med en tidligere. ”Kan du huske i går…da så vi også… og  i morgen skal vi se …..”.

8. At guide og vejlede eleven ved positiv grænsesætning.

De voksne skal guide og vejlede eleven til på længere sigt at problemløse - at forholde sig til en situation/opgave, at lægge en strategi, og kunne handle ud derfra.
Det er lettere for eleven at gøre det rigtige, hvis de klart ved, hvad det rigtige er.
De voksne guider eleven, sætter grænser for hvad der er tilladt, på en positiv måde, ved at pege på alternativer f.eks. ”du må gerne” og skal skabe en tydelig markering af start og slut, hvilket er med til at skabe struktur og sammenhæng i rum og tid, og hjælper eleven til at skabe overblik over situationen.