ASK

ASK-klassen Alternativ Supplerende Kommunikation er for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder.

I ASK-klasserne arbejder vi med Alternativ og Supplerende Kommunikation. ASK er en fælles betegnelse for de mange udtryksmåder, man kan kommunikere på, hvis tale ikke er tilstrækkeligt. ASK involverer alle forskellige kommunikationsformer, f.eks. mimik, kropssprog, blikretning, udpegning med øje/hånd, tegn, brug af billeder og symboler eller high-tech hjælpemidler i form af iPads, talemaskiner eller øjenstyret computer. 

Kommunikation

Kommunikation påvirker vores liv på mange niveauer: sprogudvikling, kognitiv udvikling, socialt samspil og i sidste ende hele vores livskvalitet.

At skabe gode rammer og muligheder for kommunikation kræver derfor, at vi som professionelle er i stand til at vurdere, hvilke specielle og individuelle hensyn og tiltag, der er nødvendige for at skabe de bedste kommunikative muligheder for den enkelte. 

På elevens præmisser

På Storebæltskolen møder vi eleven på hans eller hendes kommunikative præmisser og stiller så mange kommunikative hjælpemidler til rådighed, så det gør det muligt for eleven at kommunikere.

Vores mål er, at skabe rum og mulighed for, at den enkelte ASK-elev, ud fra egne præmisser, kan indgå i en meningsfuld kommunikation. 

ASK på Storebæltskolen
 • Velkommen i ASK-klasserne

  Vores ASK-tilbud består af tre ASK-klasser med elevgrupper på cirka 6 elever, så vi kan imødekomme den enkelte elevs behov bedst muligt. 

  ASK-klasserne henvender sig til elever med middel til svære multiple funktionsnedsættelser, epilepsi, genetisk eller erhvervede senhjerneskader samt autismespektrumsforstyrrelser.

  Professionelt personale

  ASK har uddannet personale til håndtering af epilepsi, medicinadministration og sondeernæring. 

  Klasserne er tilknyttet lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger. 

  Eleverne modtager undervisningsrelateret ergoterapi og fysioterapi, der kan foregå både individuelt og på hold. Terapeuterne varetager, i samarbejde med sagsbehandlere, forældre og klassens personale, afprøvning og tilpasning af diverse hjælpemidler.  

  Talepædagogerne laver, i samarbejde med klassen, en sproglig vurdering af eleven ved skolestart, og tilrettelægger taleundervisning, hvis det er relevant for eleven.

  Tilpasset undervisning

  Undervisningen i ASK-klasserne er emnebaseret og tilrettelægges ud fra folkeskolens fagrække. Undervisningen er differentieret og individuelt tilpasset eleven, ud fra Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål. Vi udarbejder al materiale selv, så det passer til den enkelte elev. Det kan f.eks. være bøger på iPad, piktogrammer m.m. Vi tilbyder, derudover, eleverne individuel undervisning i alternativ kommunikation, hvor vi bestræber os på at kunne inddrage en bred palette af både low-tech og high-tech kommunikationshjælpemidler.

  Kognitiv synsvurdering

  Vores ergoterapeut kan lave en kognitiv synsvurdering, V.A.S.K, på de elever der ikke har et talesprog eller mulighed for udpegning. 

  Vurderingen er med til at danne grundlag for kommunikative tiltag. Dette gøres ved hjælp af en øjenstyret computer, hvilket giver os mulighed for at se, hvordan eleverne bruger deres syn og forståelse af det de ser.

  Værktøjet V.A.S.K - vurdering af syn og kognition, er udarbejdet af Storebæltskolens IT konsulent og ergoterapeut.  

  Motorik og Alsidig Udvikling

  Eleverne tilbydes også motorisk træning i form af forskellige idrætsaktiviteter, både ude og inde, samt svømning og træning i varmtvandsbassin.

  Vi har derudover stort fokus på elevernes alsidige udvikling og opsætter mål for den enkelte elev, som retter sig mod at skabe størst selvhjulpenhed inden for dagligdagens gøremål. Dette gøres bl.a. ved af-og påklædning, hygiejne, borddækning og spisning. Vi har også fokus på elevens sociale relationer, bl.a. turtagning og legerelationer med andre elever.

 • Kommunikation er en rettighed

  Vi ser eleverne som sociale individer, der er afhængige af, at kunne kommunikere og interagere med andre mennesker for at indgå i et socialt fællesskab.

  Grundlaget for kognitiv udvikling

  Kommunikation er grundlaget for en kognitiv udvikling, og det er i kommunikationen med andre, at vores identitet skabes. Vi får en viden om os selv, om andre mennesker og om den verden, vi lever i. Det at have mulighed for at kunne udtrykke sig og blive forstået, er derfor tæt forbundet med det enkelte menneskes livskvalitet.

  Værdighed og selvstændighed

  Alle elever skal have mulighed for at kommunikere på en værdig og selvstændig måde, og det er vi ansvarlige for at hjælpe dem til at opnå. 

  Det er derfor vigtigt, at børnene altid er omgivet af mennesker, som tror på, at de har noget at fortælle, og som gør sig umage for at se det.

 • Dagligdagen i ASK

  Hverdagen er bygget op omkring en fast struktur og genkendelighed for den enkelte klasse og elev. Der er altid den samme struktur, men dagen kan begynde forskelligt afhængigt af den enkelte elevs behov og dagsform.

  Dagens start

  Første del af dagen består af morgensamling i klassen med sang, læsning af kontaktbøger og lytte til beskeder indtalt på iPads hjemmefra. Dagens aktiviteter og rammer præsenteres for eleverne. 

  Der er hver dag morgensamling for hele skolen, som de fleste af eleverne deltager i. Efterfølgende har vi undervisning og aktiviteter. Enten individuelt eller fælles i klassen og nogle gange på tværs af ASK-klasserne. Da vores elever har individuelle behov i forhold til måltider og hvil, tilpasser vi dagen efter den enkelte elevs dagsform. 

  SFO

  Eftermiddagen overgår til SFO. Da vi er et helhedstilbud, vil eleverne opleve en let overgang, da det er de samme voksne, og vi er i de samme lokaler.  

  I al undervisning anvendes totalkommunikation, bl.a. teknologiske hjælpemidler som iPad eller talemaskine, og vi anvender bl.a. konkreter, symboler og tegn til tale.

  Musik og samvær

  I ASK ser vi musik som både et sprog og en samværsform. Musik og sang kan skabe og fastholde opmærksomhed, den kan røre vores følelser og være med til at skabe orden og struktur. I ASK anvender vi sang og musik som ramme for en given aktivitet, som kommunikation, som støtte til bevægelse, til øvelse i at være social og til at modtage kulturarv.

  Sanserum

  I forbindelse med vores ASK klasser har vi et sanserum med bl.a. musik-vandseng, lysfald, kuglebassin, musikbriks, lys m.m. Her kan skabes en sanseramme for eleven med kontrollerede sanseindtryk, som derved kan give overskud til at kapere sanseindtryk generelt. Sanserummene kan benyttes til at sænke eller øge elevens arousal, alt efter behov. 

  Krop og bevægelse

  Vi er DGI-certificeret og vægter bevægelse højt. Vi bruger derfor også meget tid på at lege og bevæge os sammen i gymnastiksalen og på legepladsen. Vi er dagligt på gå- eller cykelture i nærområdet, hvor vi har fokus på forskellige emner, f.eks. trafiksikkerhed, sansning af naturen, skiften i årstider. Der er ligeledes stor fokus på, at de elever, der sidder i kørestol, kommer ud af stolene og bevæger sig på andre måder.

 • Skole og hjem

  Vi lægger stor vægt på et gensidigt samarbejde med elevernes hjem, for når vi samarbejder, skaber det grobund for trivsel og udvikling. Vi ønsker en god og åben dialog mellem skole og hjem, hvor vi udveksler viden og information til hinanden. Dette sker gennem daglig skriftlig kontakt i kontaktbogen på Aula, samt indtaling på elevens iPad. Det er vigtigt, at hjemmet deltager aktivt i at udvikle elevens kommunikation, samt dagligt indtale på iPad, så eleven har mulighed for at fortælle om oplevelser og hverdagen derhjemme.

  Elevens trivsel

  Udover at samarbejde om elevens dagligdag, er vores erfaring, at det også er nødvendigt at samarbejde tæt om elevens trivsel, da der ofte er mange forskellige problematikker vi skal tage højde for. Vi har derfor mulighed for at deltage til relevante konsultationer vedr. eleven, f.eks. sygehusbesøg, Epilepsihospitalet Filadelfia, bandagist, kommunikationscentre, bevillinger m.m.

  Desuden har vi daglig skriftlig kontakt på Aula hvor vi informerer om barnets trivsel, vigtig information og vores observationer. Vi forventer at elevens hjem eller bosted skriver dagligt, da det er vigtigt, at medarbejderne er klædt på til at kunne understøtte elevens behov.

  Forældresamtaler og arrangementer

  Forældre og boenheder bliver inviteret til skole/hjem-samtaler to gange årligt, eller efter behov og forældremøde én gang årligt. Derudover afholder skolen forskellige arrangementer, f.eks. juleafslutning, skolefest, fernisering fra emneuger og lignende.